OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

 

Elkoplast Poland Sp. z o. o.

Z siedzibą: Chróścina 6D, 49-345 Chróścina

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII

Gospodarczy pod numerem KRS 0000783658,

NIP 7471914499, REGON 383321457

(zwany dalej tylko „Elkoplast Polska“)

dotyczące sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu on-line umieszczonego na stronie www.shop.elkoplast.pl

 

Artykuł 1

Przedmiot ogólnych warunków handlowych

1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest szczegółowe uregulowanie praw i obowiązków stron umowy sprzedaży towarów wystawianych przez Elkoplast Polska w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (e-sklepu). Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem e-sklepu sprzedającego.

2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych Sprzedaży zwroty, niezależnie od tego czy pisane z wielkiej czy z małej litery, mają następujące znaczenie:

a. Ogólne Warunki Handlowe lub OWH niniejszej ogólne warunki handlowe, stanowiące integralną częścią każdej umowy sprzedaży towaru zawartej pomiędzy sprzedającym, a kupującym, dostępne na stronie internetowej sprzedającego;

b. Sprzedający – Elkoplast Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 394905,NIP PL6342793917, REGON 242721195, adres ul. Konduktorska 39 a, 40-155 Katowice;

c. Kupujący – każdy korzystający ze sklepu internetowego sprzedającego na zasadach opisanych w OWH. Kupującymi mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;

d. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

e. Strona internetowa – strona internetowa sprzedającego zamieszczona pod adresem www.elkoplast.pl;

f. Towary – towary handlowe oferowane do sprzedaży przez sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej i E-sklepu, po cenie uwidocznionej w E-sklepie;

g. E-sklep lub sklep internetowy lub strona internetowa e-sklepu – zorganizowana przez sprzedającego na swojej stronie internetowej i prowadzona w języku polskim, platforma handlowa on-line umożliwiająca za pośrednictwem formularza sklepu internetowego i konta użytkownika, dokonanie zakupu towarów przez kupującego, zorganizowana na domenie www.shop.elkoplast.pl;

h. konto użytkownika – prowadzone dla kupującego przez sprzedającego pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach e-sklepu;

i. formularz zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej e-sklepu, za pomocą której kupujący może dokonać w e-sklepie zakupu towarów;

3. Parametry techniczne towarów (wymiary, waga itp.) podane w e-sklepie maj? charakter jedynie orientacyjny. Jeżeli któryś z parametrów technicznych jest dla kupującego zasadniczy, powinien to podać w uwagach do zamówienia. Następnie sprzedający sprawdzi wymagane parametry techniczne i potwierdzi je kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Ogłoszenia i informacje o towarach oferowanych do sprzedaży, opublikowane na stronie internetowej e-sklepu obowiązują do wyprzedania zapasów lub do odwołania zaproszenia przez sprzedającego.

5. Ogłoszenia i informacje o towarach, zamieszczone na stronie internetowej e-sklepu stanowią zaproszenie do składania zamówień w rozumieniu art. 71 k.c. i art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. zaproszenie do podjęcia indywidualnych negocjacji zmierzających do zawarcia umowy).

6. Kupujący, przystępując do rejestracji konta użytkownika bądź do umowy sprzedaży (bez rejestracji), wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) nie różnią się od normalnej taryfy i kupujący pokrywa je we własnym zakresie.

 

Artykuł 2

Konto użytkownika

1. W celu dokonania zakupu towaru za pośrednictwem e-sklepu, kupujący musi założyć konto użytkownika (chyba że e-sklep umożliwia zakupy bez rejestracji konta użytkownika).

2. Na podstawie rejestracji kupującego przeprowadzonej na stronie internetowej e-sklepu, kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta użytkownika. Ze swojego konta użytkownika kupujący może dokonywać zamawiania towarów.

3. Podczas rejestracji na stronie e-sklepu oraz podczas zamawiania towaru kupujący powinien podawać wszystkie dane w sposób rzetelny i zgodnie z prawdą. W razie jakiejkolwiek zmiany danych umieszczonych na koncie użytkownika, kupujący powinien je zaktualizować. Kupujący ponosi ryzyko i odpowiedzialność z tytułu nie aktualizowania danych. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedającego za prawdziwe.

4. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony za pośrednictwem nazwy użytkownika i hasła. Kupujący powinien zachować w tajemnicy informacje niezbędne dla dostępu do jego konta użytkownika. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane udostąpnieniem swoich poufnych danych do konta użytkownika osobie trzeciej.

5. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z konta użytkownika osobom trzecim. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane korzystaniem z konta użytkowinika kupującego przez osobę trzecią.

6. Sprzedający może anulować konto użytkownika, szczególnie w przypadku, gdy kupujący nie wykorzystuje swojego konta przez ponad 1 rok, lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (łącznie z OWH).

7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne w sposób ciągły, szczególnie z punktu widzenia niezbędnego utrzymania sprzętu i oprogramowania sprzedającego, ewentualnie niezbędnego utrzymania sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

Artykuł 3

Składanie zamówienia - Zawarcie umowy sprzedaży

1. Na stronie internetowej e-sklepu sprzedający zamieszcza ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zakup towarów wraz z ceną. Ceny towaru obowiązują przez okres, gdy są zamieszczone na stronie internetowej e-sklepu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawo sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach indywidualnych.

2. Strona internetowa e-sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towaru podane w na stronie internetowej e-sklepu, obowiązują wyłącznie w przypadkach, gdy towar jest dostarczany na terytorium Polski.

3. Podczas zamawiania towaru kupujący wypełni formularz zamówienia na stronie internetowej e-sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

a. zamawianym towarze (kupujący „włoży“ zamawiany towar do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),

b. sposobie pokrycia ceny zakupu towaru, dane o po??danym sposobie doręczenia zamawianego towaru oraz

c. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej wspólnie tylko „zamówienie“).

4. Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu, kupujący ma możliwość skontrolowania i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia, również pod kątem umożliwienia kupującemu stwierdzenia i poprawy błędów powstałych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący prześle zamówienie sprzedającemu poprzez naciśnięcie przycisku „Wysłanie zamówienia“.

5. Z chwilą naciśnięcia przez kupującego przycisku „Wysłanie zamówienia“ w formularzu zamówienia, dochodzi do złożenia przez kupującego oferty zawarcia ze sprzedającym umowy sprzedaży towaru objętego zamówieniem tj. wymienionego w formularzu zamówienia, na warunkach wynikających z formularza zamówienia oraz niniejszych OWH. Jeżeli w następstwie ludzkiego błędu lub błędu oprogramowania w e-sklepie pojawiło się ogłoszenie omyłkowe (wadliwe), doszło do zamówienia na podstawie takiego wadliwego ogłoszenia oraz akceptacji przez szprzedającego takiego zamówienia, sprzedający jest zobowiązany zrealizował takie zamówienie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia (tj. od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia od sprzedającego).

6. Bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia (ale nie później niż w ciągu 14 dni), Sprzedający potwierdzi kupującemu fakt jego otrzymania zamówienia kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail kupującego podany jako kontaktowy podczas rejestracji konta użytkownika lub w zamówieniu. Potwierdzenie zamówienia ze strony sprzedającego na adres e-mail kupującego stanowi zawarcie umowy sprzedaży towarów objętych potwierdzeniem sprzedającego.

7. Potwierdzenie zamówienia jest uważane za doręczone kupującemu, jeżeli zostało wysłane na adres e-mail kupującego, a mianowicie z dniem następującym po dniu wysłania potwierdzenia.

8. Sprzedający jest zawsze uprawniony, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, przewidywane koszty transportu), do zwrócenia się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

9. Potwierdzone przez sprzedającego zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu zamówienie, jest traktowane jako wiążące zawarcie umowy sprzedaży. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru i zapłacenia zań ceny zakupu.

 

Artykuł 4

Cena towaru oraz warunki płatności

1. Cena towaru jest podana przy poszczególnych pozycjach (towarach) w e-sklepie w złotych polskich (oznaczona PLN lub zł) i zawiera podatek VAT.

2. Koszt pakowania i dostawy (jako koszt dostawy) uwidoczniony jest oddzielnie w formularzu zamówienia. Jeżeli nie jest widoczny oddzielnie koszt dostawy, przyjmuje się, że podana cena nie zawiera kosztu pakowania i dostawy.

3. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia ceny towaru dostarczonego przez sprzedającego oraz kosztów pakowania i dostawy, zgodnie z formą zapłaty, którą kupujący wybrał podczas składania zamówienia (płatność przelewem – przedpłata lub płatność gotówką – dostawa za pobraniem). O ile nie ustalono tego inaczej, cena towaru rozumiana jest poniżej jako cena zawierająca koszty związane z dostarczeniem towaru.

4. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia prawidłowego dokumentu księgowego.

5. Dniem zapłaty ceny towaru jest dzień zaksięgowania pełnej kwoty ceny towaru wraz z kosztami pakowania i dostawy na rachunku sprzedającego (płatność przelewem) lub moment przekazania kwoty ceny towaru wraz z kosztami pakowania i dostawy osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu sprzedawca powierzył dostawę zamówionego towaru do kupującego (płatność za pobraniem).

6. W przypadku wybrania przez kupującego przelewu jako formy płatności, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 2 dni od potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego, spowoduje anulowanie zamówienia. W tej sytuacji, aby dokona? zakupu towaru, kupujący musi ponownie przejść procedurę złożenia zamówienia.

7. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny by? dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na stronie internetowej e-sklepu.

 

Artykuł 5

Transport i dostawa towaru

1. Miejscem dostawy towaru, o ile nie ustalono tego inaczej, jest miejsce zamieszkania lub siedziba kupującego lub miejsce, które jest podane przez kupującego jako miejsce dostawy w formularzu zamówienia.

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w dacie dostawy towaru.

3. Prawo własności towaru przechodzi na kupującego w momencie pełnego zapłacenia ceny towaru łącznie z kosztami obsługi i ewentualnymi karami umownymi związanymi z dostawą towaru.

4. Towar jest uważany za dostarczony kupującemu (odebrany przez kupującego), jeżeli wystąpi jedna z poniższych okoliczności:

a. towar został przekazany pierwszemu przewoźnikowi kupującego,

b. towar został doręczony za pośrednictwem przewoźnika lub doręczyciela pocztowego do miejsca dostawy towaru,

c. towar został odebrany przez kupującego w siedzibie sprzedającego,

d. w przypadku przekazania towaru w siedzibie kupującego bezpośrednio przez sprzedającego;

e. towar został przekazany kupującemu w dowolnym miejscu uzgodnionym przez strony;

5. Jeżeli towar nie jest uszkodzony, kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru od przewoźnika sprzedającego lub doręczyciela pocztowego. W przypadku, gdy kupujący odmówi odebrania zamówionego towaru od przewoźnika, kupujący ma obowiązek, na żądanie sprzedającego, pokryć sprzedającemu koszty transportu towaru do kupującego i z powrotem do sprzedającego, a zamówienie zostaje anulowane. Jeżeli kupujący zażąda ponownego wysłania towaru, powinien przeprowadził ponownie procedurę złożenia zamówienia.

6. Jeżeli kupujący naruszy obowiązek odebrania zamówionego towaru i nie odbierze go lub nie przyjmie przesyłki prawidłowo przesłanej na adres kupującego podany w potwierdzonym przez sprzedającego zamówieniu, sprzedający jest uprawniony, niezalenie od uprawnień wynikających z ust. poprzedzającego, do odstąpienia od umowy sprzedaży i naliczenia kupującemu kary umownej w wysokości 10% ceny zakupu + VAT, co najmniej jednak 200,00 PLN. Postanowienia zdania poprzedniego nie odnoszą się do konsumentów.

Artykuł 6

Gwarancja jakości

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towar w ilości, jakości i wykonaniu zgodnym z potwierdzonym zamówieniem (gwarancja jakości). Sprzedający dostarcza z towarem tak

2. Sprzedający ponosi wobec kupującego odpowiedzialność za to, że w momencie dostawy towaru przez sprzedającego:

a. towar posiada właściwości, które strony uzgodniły, a jeżeli nie doszło do uzgodnienia, posiada takie właściwości, które sprzedający opisał na stronie internetowej e-sklepu,

b. towar jest w odpowiedniej ilości, wielkości lub masie (zgodnej z potwierdzonym zamówieniem);

c. nie posiada wad fizycznych oraz

d. towar spełnia wymagania przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

3. Gwarancja jakości udzielana przez sprzedającego nie ma zastosowania w przypadku:

a. towaru sprzedawanego po niższej cenie w odniesieniu do wady, z powodu której doszło do uzgodnienia niższej ceny,

b. towaru używanego, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym używaniem,

c. w przypadku towaru używanego do wady odpowiadającej mierze używania lub zużycia, którą towar miał przy odbiorze przez kupującego, lub

d. jeżeli wynika to z charakteru towaru.

4. Gwarancja jest wyłączona, jeśli:

a. wada wystąpiła w następstwie nieprawidłowego używania niezgodnego z dostarczą przez sprzedającego instrukcją zamontowania lub złożenia, niewłaściwego ustawienia lub użycia do innych celów, niż uzgodnione ze sprzedającym lub niż wyrób tego rodzaju jest zazwyczaj używany.

b. wada powstała na skutek czynników zewnętrznych, np. w trakcie transportu, w wyniku uszkodzenia wyrobu z użyciem siły, napraw i modyfikacji dokonanych przez nieuprawnione osoby trzecie;

c. kupujący używał towar niezgodnie z instrukcjami lub niezgodnie z ogólnymi zasadami używania wyrobu, których należy oczekiwać w stosunku do towarów tego rodzaju;

d. wada powstała po przejęciu ryzyka na kupującego, a nie wynika z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w dacie dostawy towaru do kupującego; ci??ar dowodu spoczywa na kupującym;

e. kupujący niezwłocznie po spostrzeżeniu wady nie zaprzestał używania towaru lub nie powiadomił sprzedającego składając prawidłową reklamację;

f. Kupujący nie dostarczył reklamowanego towaru do siedziby sprzedającego lub uniemożliwił naprawę towaru w siedzibie sprzedającego;

5. Wady widoczne - w przypadku zauważenia niezgodności w ilości lub jakości towaru według potwierdzenia w zamówieniu, Kupujący powinien poinformować? Sprzedającego na piśmie pod rygorem nieważności, o wykrytych nieścisłościach lub wadach fizycznych towaru, w ciągu 5 dni od daty dostawy, pod rygorem utraty prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tychże tytułów, za wyjątkiem wad ukrytych, które mogą być zgłaszane przez cały okres gwarancji oraz gdy zauważenie braku ilościowego lub wady fizycznej nie było możliwe nawet przy zachowaniu należytej staranności.

6. Wady ukrytej nie stanowi normalne zużycie wyrobu, lub jego części, ani też usterki spowodowane niewłaściwym użyciem towaru, tj. w sposób inny ni? sposób, w jaki używany jest zazwyczaj taki towar lub sposób, jaki kupujący uzgodni? w formie pisemnej ze sprzedającym albo wynikający z instrukcji obsługi sprzedającego lub producenta.

7. W ramach gwarancji na wady ukryte Sprzedający usunie zgłoszone i uwzględnione przez sprzedającego wady towaru poprzez dostarczenie towaru (lub części towaru – jeżeli tylko część obarczona jest wad?) wolnego od wad, naprawy towaru lub obniżenie ceny towaru. Sprzedający jest uprawniony do swobodnego wyboru, którym ze sposobów zostanie usunięta wada. Wskazanie przez kupującego sposobu usunięcia wady nie jest dla sprzedającego wiążące, ale będzie brane pod uwag?. Koszty materiałowe, robocizny oraz dalsze koszty związane z usunięciem wady pokrywa sprzedający.

8. Jeżeli reklamacja będzie nieuzasadniona, sprzedający jest uprawniony do dochodzenia od kupującego zwrotu kosztów naprawy lub przeglądu rzeczy. Reklamacja jest nieuzasadniona gdy według niniejszych OWH towar nie jest objęty gwarancją (ust. 3 niniejszego artykułu) lub gwarancja jest wyłączona (ust. 4 niniejszego artykułu) lub wada nie istnieje lub reklamacja zgłoszona jest w sposób nieprawidłowy (ust. 9 niniejszego artykułu).

9. Reklamacje z tytułu wad towaru mogą być zgłaszane przez kupującego w okresie 2 lat od daty dostawy towaru do kupującego. Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację sprzedającemu na piśmie (pod rygorem nieważności) w terminie 3 dni od daty wykrycia wady, pod rygorem utraty uprawnie? z tytułu gwarancji. Wszystkie roszczenia gwarancyjne zgłaszane winny być bezpośrednio sprzedającemu. Sprzedający rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w terminie 1 miesiąca. Brak pisemnej informacji od sprzedającego na temat rozpatrzenia reklamacji w terminie 1 miesiąca (decyduje data stempla pocztowego) od daty jej prawidłowego zgłoszenia przez kupującego, oznacza nieuwzględnienie reklamacji przez sprzedającego.

10. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeżeli:

a. jest sporządzona na piśmie (zawiera szerokie uzasadnieniem reklamacji z dokładnym opisem wady oraz pożądany sposób załatwienia reklamacji przez sprzedającego; żądanie to nie jest wiążące dla sprzedającego);

b. do reklamacji załączony jest reklamowany towar;

c. do reklamacji załączony jest dokument księgowy i wydruku elektronicznego potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.

d. dokument gwarancyjny

Reklamacja zgłoszona w sposób odmienny niż w zdaniu poprzednim lub niezawierająca któregokolwiek elementu wymienionego w niniejszym ustępie, nie jest zgłoszona w sposób prawidłowy i nie będzie uwzględniana.

11. Obniżenie ceny towaru (w przypadku takiego załatwienia reklamacji przez sprzedającego), nastąpi w takim stosunku w jakim pozostaje towar obciążony wadą do towaru wolnego od wad (o porównywalnym stopniu zużycia i wieku). Jeżeli zostanie uznana reklamacja z udzieleniem obniżenia ceny towaru, kwota obniżenia ceny będzie zaksięgowana w formie faktury korygującej do faktury odnoszącej się do reklamowanego towaru, a zwrot kwoty zostanie dokonany na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.

12. Gwarancja nie przechodzi na następnego właściciela towaru w przypadku prywatnej sprzedaży przez kupującego osobie trzeciej.

13. Gwarancyjne stosunki prawne pomiędzy sprzedającym a kupującym reguluje wyłącznie artykuł 6 niniejszych OWH.

14. Postanowienia powyższe (artykuły 6) regulują w sposób wyłączny i wyczerpujący uprawnienia i obowiązki stron umowy sprzedaży z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez sprzedającego. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego artykułu uważa się za gwarancję jakości. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy s? wyłączone, z zastrzeleniem artykułu 7 niniejszych OWH.

 

Artykuł 7

Postanowienia szczególne dotyczące umów konsumenckich

1. Niniejszy artykuł zawiera specjalne postanowienia konsumenckie, które zostaną zastosowane i będą obowiązywały wyłącznie w umowach zawieranych pomiędzy sprzedającym z jednej strony a konsumentem z drugiej strony, za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

2. Dane identyfikacyjne sprzedającego zostały podane w nagłówku niniejszych OWH.

3. Nazwa towaru oraz charakterystyka główna, jak równie? cena towaru łącznie z podatkiem VAT zostały podane w zaproszeniu do skradania ofert opublikowanym przez sprzedającego w e-sklepie.

4. Kupujący jako konsument jest zobowiązany do pokrycia kosztów pakowania i transportu towaru lub wysłania towaru na miejsce przeznaczenia. Cena pakowania, transportu lub wysłania towaru została określona przy zamawianiu przez kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia.

5. Sposób dostawy i realizacja płatności wynikają z wyboru, którego kupujący dokonuje składając zamówienie (wypełniając formularz zamówienia). Wybrany sposób dostawy i płatności zostaje podany w potwierdzeniu zamówienia. Sprzedający jest uprawniony do zmiany przewoźnika. W takim przypadku gwarantuje kupującemu tak? samą cenę i termin dostawy.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie można między innymi odstąpić od umowy sprzedaży towaru:

a. dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez kupującego ich oryginalnego opakowania;

b. o właściwościach określonych przez kupującego indywidualnie w zmożonym przez niego zamówieniu lub w toku indywidualnych uzgodnień lub ściśle związanych z jego osobą;

c. który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony lub który ulega szybkiemu zepsuciu;

7. Jeżeli nie zachodzi przypadek określony w art. 7. ust.6, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dostawy towaru bez podania przyczyny, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest dla towaru dostarczanego w częściach, datą dostarczenia jest data doręczenia ostatniej części . Odstąpienie od umowy sprzedaży musi być przesłane sprzedającemu na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie określonym w poprzednim zdaniu (decyduje data stempla pocztowego). W celu odstąpienia od  mowy sprzedaży kupujący może wykorzystać formularz wzorowy udostępniony przez sprzedającego, stanowiący załącznik do niniejszych OWH. Sprzedający bezzwłocznie potwierdzi kupującemu w formie pisemnej przyjcie odstąpienia i zwrot świadczenia.

8. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży wg art. 7. ust.7 niniejszych OWH umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą od samego początku. Towar musi by? zwrócony sprzedającemu w terminie do czternastu (14) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, również i w tym przypadku, gdy towar nie może być zwrócony ze względu na swój charakter zwykłą drogą pocztową.

9. W razie odstąpienia od umowy wg art. 7.ust. 6 niniejszych OWH sprzedający zwróci środki pieniężne przyjęte od kupującego do czternastu (14) dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego, w ten sam sposób, w jaki sprzedający przyjął je od kupującego. Sprzedający jest te? uprawniony do zwrotu świadczenia udzielonego przez kupującego, w momencie osobistego zwrotu towaru lub w inny sposób, o ile kupujący wyrazi na to zgodę oraz kupujący nie poniesie z tego powodu dalszych kosztów.

10. Należność z tytułu pokrycia szkody powstałej na towarze sprzedający może potrącić z należności kupującego z tytułu zwrotu ceny sprzedaży.

11. Do momentu odbioru towaru przez kupującego sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. W takim przypadku sprzedający zwróci bezzwłocznie kupującemu ceną zakupu bezgotówkowo na rachunek podany przez kupującego lub w ten sam sposób, w jaki sprzedający przyjął ją od kupującego.

12. Sprzedający odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

13. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa si?, ?e jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedającego opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje si? do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedający zgłosił zastrzelenia co do takiego przeznaczenia towaru.

14. W przypadkach nieobjętych ust. 13 domniemywa się, że towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia si? zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachowa?.

15. Za niezgodność towaru z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

16. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

17. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Żądanie kupującego wiąże sprzedającego.

18. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. poprzedzającego oznacza, że sprzedający ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

19. Jeżeli sprzedający, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 17, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

20. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 17, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

21. W przypadku obniżenia ceny, art. 6 ust. 11 niniejszych OWH stosuje się odpowiednio.

22. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia w formie pisemnej przed jego upływem (decyduje data stempla pocztowego).

23. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeśli sprzedaż dotyczy rzeczy urywanej, termin ten wynosi 1 rok.

24. Niniejszy artykuł odnosi się wyłącznie do umów określonych w ustępie 7. ust.1 niniejszych OWH. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule, przepisy artykułu 6 stosuje się odpowiednio.

25. Kupujący będący konsumentem, może alternatywnie korzystał z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje si?, że konsument skradający reklamację towaru korzysta z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

Artykuł 8

Ochrona danych osobowych

1. Korzystanie z e-sklepu (w szczególności rejestracja konta użytkownika) oznacza wyrażenie przez kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda kupującego obowiązuje aż do momentu pisemnego wyrażenia braku zgody na takie przetwarzanie.

2. Administratorem danych osobowych jest sprzedający. Dane osobowe kupującego są zbierane przez sprzedającego dla potrzeb prawidłowego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności dostarczenia towaru, a także do celów marketingowych.

3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ewentualnie usunięcia a także wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Wnioski o dokonanie czynności na danych osobowych kupującego, o których mowa w niniejszym ustępie, kupujący wnosi na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Kupujący ma prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy istnieje zbiór danych osobowych zawierających jego dane osobowe, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, uzyskania informacji, od kiedy przetwarza si? w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, kupujący ma prawo uzyskał nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na pisemny wniosek kupującego, sprzedający potwierdzi mu jego prawa na piśmie.

6. Podanie przez kupującego swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku żądania usunięcia swoich danych osobowych przez kupującego, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do umowy zawartej następuje skutek jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to co już świadczyły; w takim wypadku kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez sprzedającego w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania umowy).

7. Dane osobowe kupującego są w pełni zabezpieczone przed nadużyciem. Sprzedający danych nie przekazuje danych osobowych żadnej dalszej osobie. Wyjątek stanowią przewoźnicy zewnętrzni, którym przekazuje si? dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym dla doręczenia towaru.

8. Poszczególne umowy są po zawarciu archiwizowane przez administratora danych w formie elektronicznej i są dostępne wyłącznie dla sprzedającego.

 

Artykuł 9

Postanowienia końcowe

1. Doręczenia dla kupującego mogą być realizowane na adres poczty elektronicznej podany w jego koncie użytkownika lub podany przez kupującego w zamówieniu.

2. Jeżeli relacje bazujące na umowie sprzedaży zawierają jakiś element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że relacje te będą regulowane przez prawo polskie. Powyższe nie ma wpływu na prawa konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

3. Dane kontaktowe sprzedającego są podane w danych kontaktowych e-sklepu.

4. W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień. Strony umowy są obowiązane wzajemnie zapewnić współdziałanie, aby postanowienie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne zostało zastąpione takim postanowieniem ważnym, skutecznym lub wykonalnym, która w najwyższej możliwej mierze zachowuje cel ekonomiczny postanowienia nieważnego, nieskutecznego lub niewykonalnego. Powyższe dotyczy również przypadku luk prawnych w umowie.

5. Zmiany lub dopełnienia poszczególnych umów i warunków umów, jak równie? ich załączników wymagaj? formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony umowy. Powyższe dotyczy te? zrzeczenia si? formy pisemnej.

6. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem e-sklepu ze sprzedającym. Umowa sprzedaży i Ogólne Warunki Handlowe zostały sporządzone w języku polskim.

7. Prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych umów, do których odnoszą się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe przechodzą też na ewentualnych następców prawnych stron umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 01.08.2014 r.

 

Załącznik nr 1

Formularz wzorowy odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i wysłać z powrotem wyłącznie w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 7)

 

Oznajmienie o odstąpieniu od umowy

Adresat: Elkoplast Polska sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 394905, NIP PL6342793917, REGON 242721195 adres ul. Konduktorska 39 a, 40-155 Katowice

Oznajmiam / oznajmiamy*, że niniejszym odstępuję / odstępujemy* od umowy sprzedaży następującego towaru:

 

Numer zamówienia:

Data zamówienia towaru:

Data otrzymania towaru (data odbioru towaru):

Imię i nazwisko:

Adres:

 

 

_____________________

/podpis/

 

Data:

* niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2

Informacje, które Sprzedający potwierdza na piśmie Kupującemu

wraz ze sprzedanym towarem

1. Dane sprzedającego: Elkoplast Polska sp. z o. o. z siedzib? w Katowicach, ul. Konduktorska 39a, 40-155 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sadowego, prowad

Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 394905, NIP PL6342793917, REGON 242721195,

2. Istotne właściwości towaru: ……………………..

3. Cena z podatkiem VAT: …….………….. oraz koszty pakowania i dostawy: ……………………. 4. Forma płatności: pobranie/przelew[1]

5. Przewidywany termin dostawy: ………….. 6. Sposób dostawy: kurierem/pocztą polską/inne[2]………………………………..

7. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy towaru, po wysłaniu pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia o odstąpieniu do sprzedającego;

8. Klient nie ma prawa odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

a. Sprzedaży nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez kupującego ich oryginalnego opakowania;

b. Gdy przedmiot umowy miał właściwości określone przez kupującego indywidualnie w złożonym przez niego zamówieniu lub w toku indywidualnych uzgodnień lub ściśle związane z osoba kupującego;

c. Umowa dotyczy towaru, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony lub który ulega szybkiemu zepsuciu;

9. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, są skalkulowane wedle normalnej taryfy operatora kupującego;

10. informacja o cenie towaru jest wiążąca tylko przez czas, przez który jest widoczna na stronie internetowej sprzedającego;

11. Reklamacje należy przesyłać na piśmie pod rygorem nieważności, na adres sprzedającego. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeśli:

a. jest sporządzona na piśmie (zawiera opis wady/niezgodności towaru z umową oraz pożądany sposób załatwienia reklamacji przez kupującego);

b. do reklamacji załączony jest reklamowany towar;

c. do reklamacji załączony jest dowód zakupu (np. Faktura VAT, potwierdzenie przelewu wykonanego przez kupującego).

d. dokument gwarancyjny

Reklamacja zgłoszona w sposób odmienny niż w zdaniu poprzednim lub niezawierająca któregokolwiek elementu wymienionego w niniejszym ustępie, nie jest zgłoszona w sposób prawidłowy i nie będzie uwzględniana.

 

[1] Niepotrzebne skreślić;
[2] Niepotrzebne skreślić