Powered by Smartsupp

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

 

Elkoplast Poland Sp. z o. o.

Z siedzibą: Chróścina 6D, 49-345 Chróścina

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII

Gospodarczy pod numerem KRS 0000783658,

NIP 7471914499, REGON 383321457

(zwany dalej tylko „Elkoplast Poland“)

dotyczące sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu on-line umieszczonego na stronie www.shop.elkoplast.pl

 

Artykuł 1

Przedmiot ogólnych warunków handlowych

1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest szczegółowe uregulowanie praw i obowiązków stron umowy sprzedaży towarów wystawianych przez Elkoplast Poland w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.shop.elkoplast.pl (e-sklepu). Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem e-sklepu sprzedającego.

2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych Sprzedaży zwroty, niezależnie od tego czy pisane z wielkiej czy z małej litery, mają następujące znaczenie:

a. Ogólne Warunki Handlowe lub OWH, stanowią integralną częścią każdej umowy sprzedaży towaru zawartej pomiędzy sprzedającym, a kupującym, dostępne na stronie internetowej sprzedającego;

b. Sprzedający – Elkoplast Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Skorogoszczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000783658,NIP PL7471914499, REGON 383321457, adres ul. Chróścina 6D, 49-345 Skorogoszcz;

c. Kupujący – każdy korzystający ze sklepu internetowego sprzedającego na zasadach opisanych w OWH. Kupującymi mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;

d. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

e. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,

f. Strona internetowa – strona internetowa sprzedającego zamieszczona pod adresem www.shop.elkoplast.pl;

g. Towary – towary handlowe oferowane do sprzedaży przez sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej i E-sklepu, po cenie uwidocznionej w E-sklepie;

h. E-sklep lub sklep internetowy lub strona internetowa e-sklepu – zorganizowana przez sprzedającego na swojej stronie internetowej i prowadzona w języku polskim, platforma handlowa on-line umożliwiająca za pośrednictwem formularza sklepu internetowego i konta użytkownika, dokonanie zakupu towarów przez kupującego, zorganizowana na domenie www.shop.elkoplast.pl;

i. konto użytkownika – prowadzone dla kupującego przez sprzedającego pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach e-sklepu, w szczególności zakres realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

j. formularz zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej e-sklepu, za pomocą której kupujący może dokonać w e-sklepie zakupu towarów;

3. Parametry techniczne towarów (wymiary, waga itp.) podane w e-sklepie mają charakter jedynie orientacyjny. Jeżeli któryś z parametrów technicznych jest dla kupującego zasadniczy, powinien to podać w e-mail. Następnie sprzedający sprawdzi wymagane parametry techniczne i potwierdzi je kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Ogłoszenia i informacje o towarach oferowanych do sprzedaży, opublikowane na stronie internetowej e-sklepu obowiązują do wyprzedania zapasów lub do odwołania zaproszenia przez sprzedającego.

5. Ogłoszenia i informacje o towarach, zamieszczone na stronie internetowej e-sklepu stanowią zaproszenie do składania zamówień w rozumieniu art. 71 k.c. Kupujący, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

6. Kupujący, przystępując do rejestracji konta użytkownika bądź do umowy sprzedaży (bez rejestracji), wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) nie różnią się od normalnej taryfy i kupujący pokrywa je we własnym zakresie.

7. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.shop.elkoplast.ploraz świadczy na rzecz Kupujących dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży towaru, takie jak:

•           doradztwo,

•           obsługa transakcji,

•           pomoc techniczna.

 

Artykuł 2

Konto użytkownika

1. W celu dokonania zakupu towaru za pośrednictwem e-sklepu, kupujący powinien założyć konto użytkownika (chyba że e-sklep umożliwia zakupy bez rejestracji konta użytkownika).

2. Na podstawie rejestracji kupującego przeprowadzonej na stronie internetowej e-sklepu, kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta użytkownika. Ze swojego konta użytkownika kupujący może m.in. zamawiać towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego.

3. Podczas rejestracji na stronie e-sklepu oraz podczas zamawiania towaru kupujący powinien podawać wszystkie dane w sposób rzetelny i zgodnie z prawdą. W razie jakiejkolwiek zmiany danych umieszczonych na koncie użytkownika, kupujący powinien je zaktualizować. Kupujący ponosi ryzyko i odpowiedzialność z tytułu nie aktualizowania danych. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedającego za prawdziwe.

4. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza,  iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak  Kupujący  oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez  Sprzedającego.

5. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony za pośrednictwem nazwy użytkownika i hasła. Kupujący powinien zachować w tajemnicy informacje niezbędne dla dostępu do jego konta użytkownika. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane udostępnieniem swoich poufnych danych do konta użytkownika osobie trzeciej.

6. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z konta użytkownika osobom trzecim. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane korzystaniem z konta użytkownika kupującego przez osobę trzecią.

7. Sprzedający może anulować konto użytkownika, szczególnie w przypadku, gdy kupujący nie wykorzystuje swojego konta przez ponad 1 rok, lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (łącznie z OWH). O każdym usunięciu konta Sprzedający informuje Kupującego w wiadomości e-mail.

8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne w sposób ciągły, szczególnie z punktu widzenia niezbędnego utrzymania sprzętu i oprogramowania sprzedającego, ewentualnie niezbędnego utrzymania sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

9. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedającego na adres: Elkoplast Poland Sp. z o.o. , Chróścina 6D, 49-345 Skorogoszcz lub elkoplast@elkoplast.pl. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

 

Artykuł 3

Składanie zamówienia - Zawarcie umowy sprzedaży

1. Na stronie internetowej e-sklepu sprzedający zamieszcza ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zakup towarów wraz z ceną. Ceny towaru obowiązują przez okres, gdy są zamieszczone na stronie internetowej e-sklepu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawo sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach indywidualnych.

2. Strona internetowa e-sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towaru podane w na stronie internetowej e-sklepu, obowiązują wyłącznie w przypadkach, gdy towar jest dostarczany na terytorium Polski.

3. Podczas zamawiania towaru kupujący wypełni formularz zamówienia na stronie internetowej e-sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

a. zamawianym towarze (kupujący „włoży“ zamawiany towar do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),

b. sposobie pokrycia ceny zakupu towaru, dane o podanym sposobie doręczenia zamawianego towaru oraz

c. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej wspólnie tylko „zamówienie“).

4. Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu, kupujący ma możliwość skontrolowania i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia, również pod kątem umożliwienia kupującemu stwierdzenia i poprawy błędów powstałych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący prześle zamówienie sprzedającemu poprzez naciśnięcie przycisku „Wysłanie zamówienia“.

5. Z chwilą naciśnięcia przez kupującego przycisku „Wysłanie zamówienia“ w formularzu zamówienia, dochodzi do złożenia przez kupującego oferty zawarcia ze sprzedającym umowy sprzedaży towaru objętego zamówieniem tj. wymienionego w formularzu zamówienia, na warunkach wynikających z formularza zamówienia oraz niniejszych OWH. Jeżeli w następstwie ludzkiego błędu lub błędu oprogramowania w e-sklepie pojawiło się ogłoszenie omyłkowe (wadliwe), doszło do zamówienia na podstawie takiego wadliwego ogłoszenia oraz akceptacji przez sprzedającego takiego zamówienia, sprzedający jest zobowiązany zrealizować takie zamówienie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (tj. od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia od sprzedającego).

6. Bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia (ale nie później niż w ciągu 14 dni), Sprzedający potwierdzi kupującemu fakt jego otrzymania zamówienia kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail kupującego podany jako kontaktowy podczas rejestracji konta użytkownika lub w zamówieniu. Potwierdzenie zamówienia ze strony sprzedającego na adres e-mail kupującego stanowi zawarcie umowy sprzedaży towarów objętych potwierdzeniem sprzedającego.

7. Potwierdzenie zamówienia jest uważane za doręczone kupującemu, jeżeli zostało wysłane na adres e-mail kupującego, a mianowicie z dniem następującym po dniu wysłania potwierdzenia.

8. Sprzedający jest zawsze uprawniony, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, przewidywane koszty transportu), do zwrócenia się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

9. Potwierdzone przez sprzedającego zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu zamówienie, jest traktowane jako wiążące zawarcie umowy sprzedaży. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru i zapłacenia zań ceny zakupu.

10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

12. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki łączy się z dodatkowym kosztem po stronie Kupującego.

13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:

 1. częściowa realizacja - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów,
 2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar - Sprzedający zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

14. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sprzedającego (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail ).

 

Artykuł 4

Cena towaru oraz warunki płatności

1.Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie www.shop.elkoplast.plnie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowe.

2. Cena towaru jest podana przy poszczególnych pozycjach (towarach) w e-sklepie w złotych polskich (oznaczona PLN lub zł) i zawiera podatek VAT. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze - usłudze w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia.

3. Koszt pakowania i dostawy (jako koszt dostawy) uwidoczniony jest oddzielnie w formularzu zamówienia. Jeżeli nie jest widoczny oddzielnie koszt dostawy, przyjmuje się, że podana cena nie zawiera kosztu pakowania i dostawy.

4. Za zamówiony towar Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

 1. gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru tylko dla firm. Niemożliwe jest jednak dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN
 2. za pobraniem,
 3. karta kredytową,
 4. przelewem elektronicznym,
 5. przelewem (płatne z góry).

5. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia ceny towaru dostarczonego przez sprzedającego oraz kosztów pakowania i dostawy, zgodnie z formą zapłaty, którą kupujący wybrał podczas składania zamówienia. O ile nie ustalono tego inaczej, cena towaru rozumiana jest jako cena zawierająca koszty związane z dostarczeniem towaru.

7. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia prawidłowego dokumentu księgowego.

8. Dniem zapłaty ceny towaru jest dzień zaksięgowania pełnej kwoty ceny towaru wraz z kosztami pakowania i dostawy na rachunku sprzedającego (płatność przelewem) lub moment przekazania kwoty ceny towaru wraz z kosztami pakowania i dostawy osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu sprzedawca powierzył dostawę zamówionego towaru do kupującego (płatność za pobraniem).

8. W przypadku wybrania przez kupującego przelewu jako formy płatności, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 2 dni od potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego, spowoduje anulowanie zamówienia. W tej sytuacji, aby dokonać zakupu towaru, kupujący musi ponownie przejść procedurę złożenia zamówienia.

7. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na stronie internetowej e-sklepu.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon, lub faktura VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 675) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Kupującego - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT

 1. w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Kupujący  może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez wysłanie oświadczenia na adres: elkoplast@elkoplast.pl lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego.
 3. Sprzedający wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej.

 9. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę musi poinformować Sprzedającego o tym fakcie najpóźniej w trakcie składania zamówienia wpisując dane do faktury w odpowiednim polu.

 

Artykuł 5

Transport i dostawa towaru

1. Zamówiony Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w  formularzu zamówienia. Może być też odebrany przez Kupującego bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego (po wcześniejszym zgłoszeniu Sprzedającemu tego sposobu odbioru towaru).

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w dacie dostawy towaru.

3. Prawo własności towaru przechodzi na kupującego w momencie pełnego zapłacenia ceny towaru łącznie z kosztami obsługi i ewentualnymi karami umownymi związanymi z dostawą towaru.

4. Towar jest uważany za dostarczony kupującemu (odebrany przez kupującego), jeżeli wystąpi jedna z poniższych okoliczności:

a. towar został przekazany pierwszemu przewoźnikowi kupującego,

b. towar został doręczony za pośrednictwem przewoźnika lub doręczyciela pocztowego do miejsca dostawy towaru,

c. towar został odebrany przez kupującego w siedzibie sprzedającego,

d. w przypadku przekazania towaru w siedzibie kupującego bezpośrednio przez sprzedającego;

e. towar został przekazany kupującemu w dowolnym miejscu uzgodnionym przez strony;

5. Jeżeli towar nie jest uszkodzony, kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru od przewoźnika sprzedającego lub doręczyciela pocztowego. W przypadku, gdy kupujący odmówi odebrania zamówionego towaru od przewoźnika, kupujący ma obowiązek, na żądanie sprzedającego, pokryć sprzedającemu koszty transportu towaru do kupującego i z powrotem do sprzedającego, a zamówienie zostaje anulowane. Jeżeli kupujący zażąda ponownego wysłania towaru, powinien przeprowadził ponownie procedurę złożenia zamówienia.

6. Jeżeli kupujący naruszy obowiązek odebrania zamówionego towaru i nie odbierze go lub nie przyjmie przesyłki prawidłowo przesłanej na adres kupującego podany w potwierdzonym przez sprzedającego zamówieniu, sprzedający jest uprawniony, niezalenie od uprawnień wynikających z ust. poprzedzającego, do odstąpienia od umowy sprzedaży i naliczenia kupującemu kary umownej w wysokości 10% ceny zakupu + VAT, co najmniej jednak 200,00 PLN. Postanowienia zdania poprzedniego nie odnoszą się do konsumentów.

7.Czas realizacji zamówienia jest liczony:

 1. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 2. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Dostawy będą realizowane w terminie najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania na koncie sklepu należności za zamówiony towar.

9. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu np. na skutek konieczności aktualizacji produktu do obowiązujących norm - Kupujący zostanie powiadomiony.

Artykuł 6

Rękojmia/Gwarancja jakości

1. Wszystkie Towary i Usługi objęte są ustawową odpowiedzialnością Sprzedającego z rękojmi.

2. Podstawa i zakres ustawowej odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego).

3. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona przez Kupującego zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedającego. Reklamacje można składać osobiście, drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną.

4. Procedura reklamacyjna jest wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

5. W opisie złożonej przez Kupującego reklamacji zaleca się zawrzeć następujące kwestie:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 2. żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji, tj. doprowadzenia towaru lub wykonanej usługi do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

6. Wymogi podane powyżej w przypadku konsumentów mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

7. Sprzedający zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może (4 uprawnienia):

1)         ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY

2)         ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Kupujący będący konsumentem, może w takim wypadku zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3)         ŻĄDAĆ WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD

4)         ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY (NAPRAWA)

Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. W przypadku żądania wymiany albo usunięcia wady Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego będącego konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację Kupującego będącego konsumentem za uzasadnioną.

10. Jeżeli na dany towar lub usługę została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie Kupujący może złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem reklamacji będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, a gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

11. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towar w ilości, jakości i wykonaniu zgodnym z potwierdzonym zamówieniem (gwarancja jakości).

12. Sprzedający ponosi wobec kupującego odpowiedzialność za to, że w momencie dostawy towaru przez sprzedającego:

a. towar posiada właściwości, które strony uzgodniły, a jeżeli nie doszło do uzgodnienia, posiada takie właściwości, które sprzedający opisał na stronie internetowej e-sklepu,

b. towar jest w odpowiedniej ilości, wielkości lub masie (zgodnej z potwierdzonym zamówieniem);

c. nie posiada wad fizycznych oraz

d. towar spełnia wymagania przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

13. Gwarancja jakości udzielana przez sprzedającego nie ma zastosowania w przypadku:

a. towaru sprzedawanego po niższej cenie w odniesieniu do wady, z powodu której doszło do uzgodnienia niższej ceny,

b. towaru używanego, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym używaniem,

c. w przypadku towaru używanego do wady odpowiadającej mierze używania lub zużycia, którą towar miał przy odbiorze przez kupującego, lub

d. jeżeli wynika to z charakteru towaru.

14. Gwarancja jest wyłączona, jeśli:

a. wada wystąpiła w następstwie nieprawidłowego używania niezgodnego z dostarczą przez sprzedającego instrukcją zamontowania lub złożenia, niewłaściwego ustawienia lub użycia do innych celów, niż uzgodnione ze sprzedającym lub niż wyrób tego rodzaju jest zazwyczaj używany.

b. wada powstała na skutek czynników zewnętrznych, np. w trakcie transportu, w wyniku uszkodzenia wyrobu z użyciem siły, napraw i modyfikacji dokonanych przez nieuprawnione osoby trzecie;

c. kupujący używał towar niezgodnie z instrukcjami lub niezgodnie z ogólnymi zasadami używania wyrobu, których należy oczekiwać w stosunku do towarów tego rodzaju;

d. wada powstała po przejęciu ryzyka na kupującego, a nie wynika z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w dacie dostawy towaru do kupującego; ciężar dowodu spoczywa na kupującym;

e. kupujący niezwłocznie po spostrzeżeniu wady nie zaprzestał używania towaru lub nie powiadomił sprzedającego składając prawidłową reklamację;

f. Kupujący nie dostarczył reklamowanego towaru do siedziby sprzedającego lub uniemożliwił naprawę towaru w siedzibie sprzedającego;

15. Wady widoczne - w przypadku zauważenia niezgodności w ilości lub jakości towaru według potwierdzenia w zamówieniu, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego na piśmie pod rygorem nieważności, o wykrytych nieścisłościach lub wadach fizycznych towaru, w ciągu 5 dni od daty dostawy, pod rygorem utraty prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tych że tytułów, za wyjątkiem wad ukrytych, które mogą być zgłaszane przez cały okres gwarancji oraz gdy zauważenie braku ilościowego lub wady fizycznej nie było możliwe nawet przy zachowaniu należytej staranności.

16. Wady ukrytej nie stanowi normalne zużycie wyrobu, lub jego części, ani też usterki spowodowane niewłaściwym użyciem towaru, tj. w sposób inny niż sposób, w jaki używany jest zazwyczaj taki towar lub sposób, jaki kupujący uzgodni w formie pisemnej ze sprzedającym albo wynikający z instrukcji obsługi sprzedającego lub producenta.

17. W ramach gwarancji na wady ukryte Sprzedający usunie zgłoszone i uwzględnione przez sprzedającego wady towaru poprzez dostarczenie towaru (lub części towaru – jeżeli tylko część obarczona jest wadą) wolnego od wad, naprawy towaru lub obniżenie ceny towaru. Sprzedający jest uprawniony do swobodnego wyboru, którym ze sposobów zostanie usunięta wada. Wskazanie przez kupującego sposobu usunięcia wady nie jest dla sprzedającego wiążące, ale będzie brane pod uwagę. Koszty materiałowe, robocizny oraz dalsze koszty związane z usunięciem wady pokrywa sprzedający.

18. Jeżeli reklamacja będzie nieuzasadniona, sprzedający jest uprawniony do dochodzenia od kupującego zwrotu kosztów naprawy lub przeglądu rzeczy. Reklamacja jest nieuzasadniona gdy według niniejszych OWH towar nie jest objęty gwarancją (ust. 13 niniejszego artykułu) lub gwarancja jest wyłączona (ust. 14 niniejszego artykułu) lub wada nie istnieje lub reklamacja zgłoszona jest w sposób nieprawidłowy (ust. 19 niniejszego artykułu).

19. Reklamacje z tytułu wad towaru mogą być zgłaszane przez kupującego w okresie 2 lat od daty dostawy towaru do kupującego. Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację sprzedającemu na piśmie (pod rygorem nieważności) w terminie 3 dni od daty wykrycia wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Wszystkie roszczenia gwarancyjne zgłaszane winny być bezpośrednio sprzedającemu. Sprzedający rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w terminie 1 miesiąca. Brak pisemnej informacji od sprzedającego na temat rozpatrzenia reklamacji w terminie 1 miesiąca (decyduje data stempla pocztowego) od daty jej prawidłowego zgłoszenia przez kupującego, oznacza nieuwzględnienie reklamacji przez sprzedającego.

20. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeżeli:

a. jest sporządzona na piśmie (zawiera szerokie uzasadnieniem reklamacji z dokładnym opisem wady oraz pożądany sposób załatwienia reklamacji przez sprzedającego; żądanie to nie jest wiążące dla sprzedającego);

b. do reklamacji załączony jest reklamowany towar;

c. do reklamacji załączony jest dokument księgowy i wydruku elektronicznego potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.

d. dokument gwarancyjny

Reklamacja zgłoszona w sposób odmienny niż w zdaniu poprzednim lub niezawierająca któregokolwiek elementu wymienionego w niniejszym ustępie, nie jest zgłoszona w sposób prawidłowy i nie będzie uwzględniana.

21. Obniżenie ceny towaru (w przypadku takiego załatwienia reklamacji przez sprzedającego), nastąpi w takim stosunku w jakim pozostaje towar obciążony wadą do towaru wolnego od wad (o porównywalnym stopniu zużycia i wieku). Jeżeli zostanie uznana reklamacja z udzieleniem obniżenia ceny towaru, kwota obniżenia ceny będzie zaksięgowana w formie faktury korygującej do faktury odnoszącej się do reklamowanego towaru, a zwrot kwoty zostanie dokonany na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.

22. Gwarancja nie przechodzi na następnego właściciela towaru w przypadku prywatnej sprzedaży przez kupującego osobie trzeciej.

23. Gwarancyjne stosunki prawne pomiędzy sprzedającym a kupującym reguluje wyłącznie artykuł 6 niniejszych OWH.

24. Postanowienia powyższe (artykuły 6) regulują w sposób wyłączny i wyczerpujący uprawnienia i obowiązki stron umowy sprzedaży z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez sprzedającego. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego artykułu uważa się za gwarancję jakości. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy są wyłączone, z zastrzeleniem artykułu 7 niniejszych OWH.

 

Artykuł 7

Postanowienia szczególne dotyczące umów konsumenckich

1. Niniejszy artykuł zawiera specjalne postanowienia konsumenckie, które zostaną zastosowane i będą obowiązywały wyłącznie w umowach zawieranych pomiędzy sprzedającym z jednej strony a konsumentem z drugiej strony, za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

2. Dane identyfikacyjne sprzedającego zostały podane w nagłówku niniejszych OWH.

3. Nazwa towaru oraz charakterystyka główna, jak również cena towaru łącznie z podatkiem VAT zostały podane w zaproszeniu do składania ofert opublikowanym przez sprzedającego w e-sklepie.

4. Kupujący jako konsument jest zobowiązany do pokrycia kosztów pakowania i transportu towaru lub wysłania towaru na miejsce przeznaczenia. Cena pakowania, transportu lub wysłania towaru została określona przy zamawianiu przez kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia.

5. Sposób dostawy i realizacja płatności wynikają z wyboru, którego kupujący dokonuje składając zamówienie (wypełniając formularz zamówienia). Wybrany sposób dostawy i płatności zostaje podany w potwierdzeniu zamówienia. Sprzedający jest uprawniony do zmiany przewoźnika. W takim przypadku gwarantuje kupującemu taką samą cenę i termin dostawy.

6. Kupujący zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity 2019 r., poz. 134, a od dnia 1 stycznia 2021 r. także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.

7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części
 2. dla pozostałych umów (np. umowy na wykonanie usługi)– od dnia zawarcia umowy.

8. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie i podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i przesłania go w terminie 14 dni od dnia dostarczenia na adres e-mail Sprzedającego, bądź tez listownie na adres siedziby Sprzedającego.

9. Szczegóły na temat zwrotu i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie www.shop.elkoplast.pl

10. W sytuacji odstąpienia od umowy otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sprzedającego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),zwracane są Kupującemu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Kupujący użył w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity. (Dz. U. z 2019 r., poz. 134):

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

13. Należność z tytułu pokrycia szkody powstałej na towarze sprzedający może potrącić z należności kupującego z tytułu zwrotu ceny sprzedaży.

14. Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, od 1 stycznia 2021 roku uzyskuje uprawnienia w zakresie:

• niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;

• rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

• roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;

• prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;

15. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.) nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

16. Przepisu art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.) nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Artykuł 8

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami, a od dnia 1 stycznia 2021 r. także osobami fizycznymi  zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W wypadku Klientów o których mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi  przechodzą na Klienta o którym mowa w usta, 1 powyżej, korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient o którym mowa w ust 1 obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta o którym mowa w ust. 1 zostaje wyłączona.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta o którym mowa w ust. 1, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta o którym mowa w ust. 1.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem o którym mowa w ust, 1 zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8. W przypadku gdy Kupującym jest Klient o którym mowa w ust, 1 prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

 

Artykuł 9

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma Elkoplast Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Skorogoszczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w opolu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000783658,NIP PL7471914499, REGON 383321457, adres ul. Chróścina 6D a, 49-345 Skorogoszcz, telefon 785 592 382, email: elkoplast@elkoplast.pl

2. Administrator danych osobowych – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu/celach:

 1. zawarcia i wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na  reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
 3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia ,
 4. weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy,
 5. marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu,
 6. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
 7. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określony
 8. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 9. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Firmy,

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek
 2. organy publiczne upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

5. Informacje stanowiące dane osobowe są wykorzystywane przez Elkoplast Poland Sp. z o. o. w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Kupującego danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9. Jeżeli Kupujący będzie miał zastrzeżenia związane z działaniami Firmy  Elkoplast Poland Sp. z o. o. które dotyczyć będą informacji będących jego danymi osobowymi, Kupujący może zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

10.Dane Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

11.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby stosowane przez niego środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych skutecznie chroniły przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

12.Sprzedający wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

13.Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Kupującego.

14.Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

 

Artykuł 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

2.Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpaprywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

Artykuł 11

Postanowienia końcowe

1. Doręczenia dla kupującego mogą być realizowane na adres poczty elektronicznej podany w jego koncie użytkownika lub podany przez kupującego w zamówieniu.

2. Jeżeli relacje bazujące na umowie sprzedaży zawierają jakiś element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że relacje te będą regulowane przez prawo polskie. Powyższe nie ma wpływu na prawa konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

3. Dane kontaktowe sprzedającego są podane w danych kontaktowych e-sklepu.

4. W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień. Strony umowy są obowiązane wzajemnie zapewnić współdziałanie, aby postanowienie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne zostało zastąpione takim postanowieniem ważnym, skutecznym lub wykonalnym, która w najwyższej możliwej mierze zachowuje cel ekonomiczny postanowienia nieważnego, nieskutecznego lub niewykonalnego. Powyższe dotyczy również przypadku luk prawnych w umowie.

5. Zmiany lub dopełnienia poszczególnych umów i warunków umów, jak również ich załączników wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony umowy. Powyższe dotyczy też zrzeczenia się formy pisemnej.

6. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem e-sklepu ze sprzedającym. Umowa sprzedaży i Ogólne Warunki Handlowe zostały sporządzone w języku polskim.

7. Prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych umów, do których odnoszą się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe przechodzą też na ewentualnych następców prawnych stron umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWH zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

10. Elkoplast Poland Sp. z o. o. honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 80 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego OWH nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

11. Sprzedający informuje, iż OWH może ulec zmianie. O treści zmian każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie < https://www.shop.elkoplast.pl> wiadomości o zmianie OWH, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Kupujący dodatkowo zostanie powiadomiony przez Sprzedającego poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian OWH.

12. Informacja o zmianie OWH, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego OWH. W razie, gdy Kupujący, nie akceptuje nowej treści OWH obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie OWH.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWH mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 80 z późn. zm.), a także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2019 r., poz. 134).

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 1.01.2021 r.

Załącznik nr 1

Formularz wzorowy odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i wysłać z powrotem wyłącznie w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 7)

 

Oznajmienie o odstąpieniu od umowy

Adresat: Elkoplast Poland sp. z o. o. z siedzibą w Skorogoszczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu  Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000783658,NIP PL7471914499, REGON 383321457, adres ul. Chróścina 6D a, 49-345 Skorogoszcz;

Oznajmiam / oznajmiamy*, że niniejszym odstępuję / odstępujemy* od umowy sprzedaży następującego towaru:

 

Numer zamówienia:

Data zamówienia towaru:

Data otrzymania towaru (data odbioru towaru):

Imię i nazwisko:

Adres:

 

 

_____________________

/podpis/

 

Data:

* niepotrzebne skreślić